Dentnet - Legislatíva

1. Zákony – ( Predpisy )

1) Legislatíva Slovenskej republiky, ktorá upravuje radiačnú ochranu a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení:


Novinky v legislatíve:

Zákon č. 136/2010 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júna 2010

2. Povolenia

2) Povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany:

Povolenia na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení a vo veterinárnej praxi vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva.
(napr. zubné a veterinárne rtg prístroje, rtg zariadenia so snímkovacími kompletmi, sklopné vyšetrovacie steny, mamografy a pod.):

Úrad verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany:


Postup pri získaní Povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany:

Poznámka:  Činnosť možno vykonávať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom verejného zdravotníctva na žiadosť fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby.


Úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie, ak žiadosť má požadované náležitosti, žiadateľ, alebo jeho odborný zástupca spĺňa podmienky a žiadateľ preukázal splnenie ustanovených požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Lehota na vydanie rozhodnutia je 60 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva žiadateľovi písomne a bezodkladne.

Držiteľ povolenia je povinný oznámiť orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, každú zmenu skutočností, na základe ktorých bolo povolenie vydané, a to do 15 dní odo dňa ich vzniku.

Kontakty

Úrad verejného zdravotníctva SR
Odbor ochrany zdravia pred žiarením
P.O. Box 45, Trnavská 52, 826 45 Bratislava 29
mail: uvzsr@uvzsr.sk, podatelna@uvzsr.sk, www.uvzsr.sk

3. Evidencia zdrojov – Registračné karty

3) Evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia v centrálnom registre:

Oznamovaciu povinnosť do centrálneho registra majú:

REGISTRAČNÉ KARTY:

 1. Registračná karta držiteľa povolenia na používanie zdrojov žiarenia
 2. Registračná karta uzavretého rádioaktívneho žiariča
 3. Registračná karta zariadenia, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič
 4. Registračná karta röntgenového prístroja
 5. Registračná karta generátora ionizujúceho žiarenia
 6. Bilancia spotreby rádioaktívnych látok


Postupy, tlačivá odboru ochrany zdravia pred žiarením

4. Odborná spôsobilosť

4) Odborná spôsobilosť a odborná príprava pracovníkov v rádiodiagnostike:  

 1. Odborný zástupca pre radiačnú ochranu
 2. Pracovníci priamo riadiaci práce so zdrojmi žiarenia
 3. Pracovníci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 4. Zdravotné sestry a pomocný zdravotnícky personál


1. Odborný zástupca pre radiačnú ochranu:
Každá zdravotnícka organizácia, ktorá používa zdroje ionizujúceho žiarenia musí mať určeného odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, ktorý zodpovedá za zabezpečenie radiačnej ochrany.

Požadovaná kvalifikáciu a odborná prax pre odborného zástupcu:
a) požadovaným vzdelaním a odbornou praxou na vykonávanie lekárskeho ožiarenia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v lekárskom odbore, v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej jeden rok odbornej praxe.
b) odborná príprava na činnosti podľa druhu vykonávanej činnosti,
c) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.

2. Pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi žiarenia:
Pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, musia:
a) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na odbornú prax v rozsahu ustanovenom pre odborného zástupcu
b) absolvovať základnú odbornú prípravu podľa druhu vykonávanej činnosti,
c) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti.

Na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR môžu odbornú prípravu vykonávať školiace pracoviská:

ÚSTAV RADIAČNEJ OCHRANY, s.r.o.  
- Staničná ulica č. 24,  911 05 Trenčín
www.uro.sk

INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o.
- Komenského 19, 038 61 Martin
www.insl.sk

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

- Limbová 12, 833 03  Bratislava
www.szu.sk

Huma Lab APEKO s.r.o.
- Letná 45, 040 01 Košice
www.humalab-apeko.sk

5. Povinnosti prevádzkovateľa

5) Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia:

 1. Typová skúška
 2. Preberacia skúška
 3. Skúška dlhodobej stability
 4. Skúška prevádzkovej stálosti


Preberacia skúška: Preberacia skúška sa vykonáva pri odbere alebo po inštalácii zdroja ionizujúceho žiarenia v rozsahu potrebnom na posúdenie zhody so schváleným typom, ustanovenom slovenskými technickými normami alebo ustanovenom pri typovej skúške výrobcom alebo dovozcom zdroja ionizujúceho žiarenia. Výsledky preberacej skúšky sa uvádzajú v protokole.
Preberaciu skúšku zabezpečuje dodávateľ zdroja ionizujúceho žiarenia alebo prevádzkovateľ pri odovzdaní zdroja ionizujúceho žiarenia inému držiteľovi povolenia.
Preberaciu skúšku vykonáva držiteľ povolenia na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Skúška dlhodobej stability: Skúšku dlhodobej stability zabezpečuje prevádzkovateľ v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 v intervaloch určených pri preberacej skúške. Vykonáva sa v rozsahu stanovenom pri typovom schvaľovaní, prípadne upresnenom pri preberacej skúške, spôsobom
zodpovedajúcim slovenským technickým normám, ak neexistujú vhodné slovenské technické normy alebo technické normalizačné informácie, potom podľa iného vhodného aj zahraničného technického predpisu.

Skúška prevádzkovej stálosti: Skúšku prevádzkovej stálosti zabezpečuje prevádzkovateľ v rozsahu a intervaloch určených pri preberacej skúške alebo v rozsahu a intervaloch určených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 písm. k) zákona a vždy po údržbe alebo oprave zdroja ionizujúceho žiarenia, ktorá by mohla ovplyvniť skúšanú vlastnosť alebo parameter.
Skúšku prevádzkovej stálosti spravidla vykonáva prevádzkovateľ, alebo ak nie je na takúto činnosť technicky vybavený, môže jej vykonávanie zabezpečiť držiteľom povolenia podľa § 41 ods. 2.
Výsledky skúšky prevádzkovej stálosti zaznamenáva prevádzkovateľ v protokole, ktorý uchováva najmenej 5 rokov.

Skúška dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia sa vykonáva:
a) periodicky v intervaloch stanovených pri preberacej skúške,
b) pri každom podozrení na nesprávnu funkciu zariadenia, ktorého súčasťou je zdroj ionizujúceho žiarenia,
c) po údržbe alebo oprave zariadenia, ktorého súčasťou je zdroj ionizujúceho žiarenia, a po údržbe alebo oprave, ktorá by mohla ovplyvniť vlastnosti alebo parametre overované skúškou dlhodobej stability,
d) ak výsledky skúšky prevádzkovej stálosti signalizujú, že vlastnosti a parametre nezodpovedajú technickej dokumentácii zdroja ionizujúceho žiarenia.

(1) Elektrické a mechanické revízie ANTON s.r.o. zabezpečí na rtg. technike odberateľa podľa STN 332000-6 a Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 331610, ČES 330394.
(2) Zabezpečujeme elektrické revízie a preventívne odborné prehliadky na všetkých druhoch zdravotníckych prístojov

(3)  ANTON s.r.o. zabezpečí spoľahlivé vykonávanie všetkých druhov opráv rtg. techniky odberateľa prostredníctvom kvalifikovaných a vyškolených subjektov, disponujúcich príslušnými povoleniami Ministerstva zdravotníctva SR v zmysle zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane zdravia, podpore a rozvoja verejného zdravia.

 

 

6. Požiadavky na rtg. vyšetrovňu

6) Požiadavky na rtg vyšetrovne v zmysle platných predpisov:

Základné požiadavky:

Minimálne požiadavky na zabezpečenie materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení:

Požiadavky na minimálnu plochu miestnosti - Stomatologická ambulancia:
a)    Minimálne 15 m² + 12 m² na každú ďalšiu súpravu,
b)    Min. 8 m² - čakáreň
c)    Min. 6 m² - RTG miestnosť s OPG /musí byť umiestnený v samostatnej vyšetrovni/
d)    Min. 9 m² - dentálna hygiena  

Požiadavky na minimálnu plochu miestnosti – RTG vyšetrovňa:
a)  pre klasickú rádiodiagnostiku 20 m²,
b)  pre stomatologickú rádiodiagnostiku 6 m²,
c)  pre mamografiu a osteodenzitometriu 12 m²,
d)  pre počítačovú tomografiu 25 m²,
e)  pre intervenčnú rádiológiu 32 m²,
f)  pre magnetickú rezonanciu (limitovaná Faradayovou klietkou) 20 m²,
g)  pre vyšetrovania ultrazvukom 12 m²,
h)  čakáreň 12 m²

Ďalšie požiadavky:
a)    teplota vzduchu vyšetrovni 24 až 30 °C
b)    vlhkosť vzduchu 30 až 50 %
c)    miestnosť musí byť vybavená zariadením na výmenu vzduchu
d)    miestnosť musí mať vyhovujúce denné a umelé osvetlenie v zmysle platných predpisov
e)    minimálna výška miestnosti 2,5 m
f)    toalety pre pacientov musia mať dvere otvárateľné smerom von

ELEKTROINŠTALÁCIA  RTG  VYŠTROVNE:

Norma STN 33 2140 Elelektrický rozvod v miestnostiach pre lekárske účely.
Táto norma platí pre navrhovanie, prevádzkovanie a údržbu elektrických rozvodov v miestnostiach pre lekárske účely.
Podľa tejto normy bodu 14.2. musí byť každá miestnosť pre lekárske účely zaradená do niektorého z typov miestností a stanovené pre ňu záväzné požiadavky.
Podľa tejto normy bodu 14.3. musí byť písomný doklad (protokol) o určení typu miestností pre lekárske účely a podľa "tabuľky č.3 Aplikácia požiadavkou" sa určí, aké požiadavky musí spĺňať.
 
Pre rádiodiagnostické pracoviská podľa tejto tabuľky je určený typ miestností č.6 Rádiológia a musia byť splnené tieto požiadavky:
P1; P2; P4; A - záväzné požiadavky
GE; E2 - doporučené požiadavky
 
P1 - Obmedzenie dotykového napätia na bezpečnú hodnotu /ochranné uzemnenie/
P2 - Ochranné pospojovanie
P4 - Požiadavka na prúdové chrániče /podľa bodu 6.8. röntgenové zariadenia musia byť chránené prúdovými chráničmi.
A - Ochrana proti výbuchu, požiaru a nebezpečným účinkami statickej elektriny / spôsob zaistenia požiadavky - použiť antistatickú podlahu, účinnú vzduchotechniku /
 
GE - Obnovenie dodávky elektrickej energie pre dôležité obvody do 120 s /spôsob zaistenia požiadavky - inštalácia hlavného núdzového zdroja el. energie/
E2 - Obnovenie dodávky elektrické energie pre svietidlá do 0,5 s /spôsob zaistenia požiadavky - inštalácia špeciálneho núdzového zdroja el. energie/

7. Požiadavky na rtg. prístroje

7) Požiadavky na rádiologické zariadenia v zmysle platných predpisov:

Základné požiadavky:

8. Základné princípy ochrany

8) Základné princípy ochrany pred vonkajším ožiarením röntgenovým žiarením:

Základné princípy ochrany pred vonkajším ožiarením sú:

 1. ochrana vzdialenosťou – dávkový príkon klesá z druhou mocninou vzdialenosti
 2. ochrana časovým faktorom – veľkosť absorbovanej dávky vzrastá lineárne s expozičným časom
 3. ochrana tienením – veľkosť dávkového príkonu výrazne klesá po prechode tienením